ตัวชี้วัดย่อย : ประชากรในเขตกรุงเทพฯ และในเขตเทศบาล (SOE64)